Sofort Kontakt? Rufen Sie an: +31 35 - 5267 535

Home > Allgemeine Geschäftsbedingungen

Algemene Voorwaarden

INSPECTRON camera inspections BV

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

a) INSPECTRON: INSPECTRON camera inspections BV, gevestigd te Blaricum;

b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie INSPECTRON producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie INSPECTRON een overeenkomst aangaat of met wie INSPECTRON in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;

c) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen INSPECTRON en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

d) Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, testapparatuur en alle (overige) resultaten van dienstverlening door INSPECTRON, die het onderwerp zijn van een overeenkomst;

e) Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die INSPECTRON voor of ten behoeve van een opdrachtgever verricht;

f) Order: iedere opdracht van opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

g) Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever, in welke vorm dan ook, op grond waarvan INSPECTRON diensten verleent of producten levert.

h) Opdrachtbevestiging: het door INSPECTRON te versturen document door middel waarvan de opdracht tot stand komt en waarin in ieder geval de inhoud van de diensten en het (uur)tarief alsmede de duur van de opdracht is opgenomen. Tevens, indien van toepassing, wordt hierin vastgelegd welke gegevens of hulpmiddelen door of namens de opdrachtgever aan INSPECTRON ter beschikking worden gesteld bij aanvang en tijdens de vervulling van de opdracht.

i) Professional: degene die, al dan niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met INSPECTRON, in opdracht van INSPECTRON diensten bij of ten behoeve van opdrachtgever uitvoert.

j) Honorarium: de door opdrachtgever aan INSPECTRON verschuldigde vergoeding in verband met de opdracht.

2. Toepasselijkheid

2.1 Behoudens voor zover, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties, andere algemene voorwaarden van INSPECTRON van toepassing zijn, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn deze voorwaarden van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen INSPECTRON en opdrachtgever, tevens in het geval die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

2.2 INSPECTRON wijst de toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever expliciet van de hand.

3. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Elke door INSPECTRON verstrekte offerte dan wel andere schriftelijk voorstel waarin zowel condities als prijzen zijn vermeld, worden vrijblijvend gedaan. De maximale geldigheid, tenzij anders vermeld, is twee (2) maanden. Een bindend aanbod komt eerst tot stand wanneer dit door INSPECTRON uitdrukkelijk schriftelijk is medegedeeld en INSPECTRON de termijn van aanvaarding heeft vermeld.

3.2 Mondelinge toezeggingen binden INSPECTRON enkel nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd aan wederpartij.

3.3 Opdrachten en eventuele wijzigingen van een opdracht komen slechts tot stand nadat INSPECTRON deze schriftelijk heeft bevestigd aan opdrachtgever. Gelijkelijk met het voornoemde komt een opdracht eveneens tot stand wanneer INSPECTRON feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werkzaamheden.

3.4 Behoudens het in de vorige leden bepaalde, komt een overeenkomst tot stand door een schriftelijke (e-mail daaronder begrepen) aanvaarding door INSPECTRON van een order. Een overeenkomst komt eveneens tot stand indien INSPECTRON uitvoering geeft aan een order.

4. Wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst

4.1 Wijzigingen en aanvullingen van enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Een dergelijk schriftelijk stuk geldt eerst tussen partijen indien het is ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van INSPECTRON.

4.2 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst.

4.3 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.  Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal INSPECTRON in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de  opdrachtgever in rekening worden gebracht. INSPECTRON is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het extra inzetten van professionals, materieel of derden.

5. Annulering van de opdracht

5.1. Annuleren door opdrachtgever geschiedt tijdig en enkel door schriftelijke kennisgeving (e-mail daaronder begrepen) aan INSPECTRON.  

5.2 In het geval opdrachtgever binnen 48 uur voor aanvang van de opdracht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de benodigde reistijd om op betreffende locatie de opdracht uit te voeren, de opdracht annuleert, is INSPECTRON gerechtigd aan opdrachtgever de daaruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen.

6. Looptijd en beëindiging van de opdracht

6.1  De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

6.2 De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.

6.3  Indien de duur van een opdracht afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.

6.4 Tussentijdse opzegging van een opdracht langer dan twee (2) maanden is slechts mogelijk wanneer dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn van in ieder geval één kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk per aangetekend schrijven dan wel per email met ontvangstbevestiging te geschieden tegen het einde van de maand.

6.5 INSPECTRON mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. INSPECTRON behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

6.6 Indien en nadat in het kader van een opdracht een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet, een bepaalde overeengekomen doelstelling is bereikt of na het moment dat de overeengekomen tijd van de opdracht is verstreken, de opdracht stilzwijgend wordt voortgezet, wordt de opdracht met ten minste een maand ofwel de in de opdrachtbevestiging vermelde verlengperiode verlengd.

6.7 INSPECTRON behoudt zich het recht voor een professional op een opdracht te vervangen. Een nieuwe professional zal minimaal het kennis­ en ervaringsniveau hebben zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Mochten partijen na onderling overleg niet tot overeenstemming komen over de persoon van de vervangende professional, dan eindigt de opdracht van rechtswege na ontvangst van een daartoe door INSPECTRON verzonden bevestiging, zonder dat INSPECTRON aansprakelijk is voor eventueel door opdrachtgever geleden schade in welke vorm dan ook.

6.8 Opdrachten tussen INSPECTRON en opdrachtgever kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:

  • opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  • opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
  • opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van opdrachtgever, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
  • naar het oordeel van INSPECTRON inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;
  • opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden.

Het vorengaande laat onverlet het recht van INSPECTRON om volledige schadevergoeding te vorderen van opdrachtgever.

7. Uitvoering van de opdracht

7.1  INSPECTRON staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht overeenkomstig de in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. INSPECTRON is echter niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt.

7.2  Tijdens het uitvoeren van de diensten rapporteert de professional aan een projectleider of contactpersoon die door opdrachtgever is aangesteld.

7.3  Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INSPECTRON de professional andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen.

7.4  Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door INSPECTRON geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

7.5  Werkzaamheden ten behoeve van uitvoering van de opdracht vinden enkel plaats binnen Nederland. Opdrachten buiten Nederland worden te allen tijde in overleg tussen INSPECTRON en opdrachtgever uitgevoerd. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden die in de betreffende overeenkomst zijn bepaald.

8. Aanwijzingen en regie opdrachtgever

8.1  De professional verricht de werkzaamheden in het kader van de opdracht onder regie dan wel onder strikte leiding en toezicht van opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2  Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de professional als voor haar eigen personeel. Opdrachtgever vrijwaart INSPECTRON tegen aanspraken van de professional en/of derden.

9. Veiligheid en aansprakelijkheid

9.1  Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is gesteld. Opdrachtgever is gehouden om aan de professional en INSPECTRON tijdig voor aanvang van de werkzaamheden van de professional een document te verstrekken met een beschrijving van de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.

9.2  Opdrachtgever is gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de professional in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt en is bekend met de aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW.

9.3  Opdrachtgever vrijwaart INSPECTRON tegen eventuele aanspraken (van een professional) uit hoofde van artikel 7:658 lid 4 BW (bedrijfsongevallen).

9.4  Opdrachtgever vrijwaart INSPECTRON tegen alle eventuele aanspraken van een professional in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de professional toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever.

9.5  Indien de apparatuur van INSPECTRON door toedoen van derden, anders dan de professional van INSPECTRON, schade toegebracht wordt, dan zal deze op de veroorzaker/opdrachtgever worden verhaald.

9.6  Schade voortvloeiend uit de werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10. Honorarium en overuren

10.1  Het honorarium wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

10.2  Opdrachtgever is het honorarium verschuldigd over de overeengekomen arbeidsduur c.q. projectduur en eventueel meer gewerkte uren.

10.3  Indien een professional per dag/week/maand meer uren werkzaamheden verricht dan in de opdrachtbevestiging is overeengekomen, dan wordt het overeengekomen tarief verhoogd met het (meerwerk)uurtarief.

11. Wijze van facturering

11.1  INSPECTRON factureert op basis van de overeengekomen tarieven vermeld in de opdracht, door de opdrachtgever afgetekende werkbon en de door de professional overlegde urenstaat.

11.2  Door ondertekening van de werkbon verklaart opdrachtgever dat deze juist en volledig zijn ingevuld.

11.3  Indien opdrachtgever de werkbon niet ondertekent dan wel nalatig is de werkbon van de professional voor akkoord te ondertekenen, behoudt INSPECTRON zich het recht voor de facturatie uit te voeren op basis van de overeengekomen opdracht en overlegde urenstaat van de professional.

12. Betalingen

12.1  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag naar de op de factuur vermelde rekening van INSPECTRON.

12.2  Betaling geschiedt in de valuta waarin de prijs is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in welk geval een nadeel voor INSPECTRON als gevolg van koersverschillen voor rekening van opdrachtgever komt.

12.3  Opdrachtgever betaalt steeds zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

12.4  Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat INSPECTRON tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

12.5  Indien INSPECTRON overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is opdrachtgever gehouden INSPECTRON alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de ter zake ingeschakelde derden en alle kosten die INSPECTRON binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend. Alsdan heeft INSPECTRON de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 15% van het ten onrechte onverschuldigd gebleven bedrag.

12.6  Reclames omtrent een factuur moeten binnen acht (8) kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij INSPECTRON zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

12.7  Indien opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen en ongeacht of er sprake is van een reclame als bedoeld in lid 6:

  • zijn de verplichtingen van INSPECTRON tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de wederpartij hetgeen hij is verschuldigd, volledig heeft voldaan (betaling van eventuele incassokosten en/of andere kosten daaronder begrepen);
  • kan INSPECTRON van opdrachtgever volledige betaling en/of afdoende zekerheid verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie.

13. Intellectuele en industriële eigendom

13.1  INSPECTRON zal, indien nodig en mogelijk, zijn medewerking verlenen om te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden, waaronder onder meer begrepen verslagen, rapporten, begrotingen, tekeningen, schetsen, bestekken en andere bescheiden; modellen en computerbestanden die de professional in het kader van de opdracht heeft vervaardigd, toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders in de opdrachtbevestiging is overeengekomen.

13.2  Alle door INSPECTRON aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van INSPECTRON totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst alsmede alle vorderingen van INSPECTRON wegens niet nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever volledig heeft voldaan.

13.3  Onverminderd het bepaalde in artikel 13.1 worden de intellectuele en industriële eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht aan opdrachtgever verleend of overgedragen op het moment dat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen jegens INSPECTRON is nagekomen.

14. Geheimhouding

14.1  INSPECTRON en opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de opdracht ter kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij.

14.2  INSPECTRON zal de professional verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen deze bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt. INSPECTRON is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een professional deze verplichting heeft geschonden.

15. Overmacht

15.1  Indien INSPECTRON door een niet toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

15.2  Indien de overmachtstoestand drie (3) maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

15.3  Onder overmacht van INSPECTRON wordt verstaan elke van de wil van INSPECTRON onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van INSPECTRON kan worden verlangd.

15.4  Indien opdrachtgever zich beroept op overmacht waardoor de betreffende opdracht geen doorgang kan vinden, behoudt INSPECTRON zich het recht voor de tot dan toe gemaakte kosten te verhalen op opdrachtgever.

15.5  Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

16 Rechtstreekse arbeidsverhouding

16.1  Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de looptijd van een opdracht én gedurende twaalf (12) maanden na het einde van de opdracht niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming  van INSPECTRON, rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de professional.

16.2  Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen niet toegestaan gedurende een periode van twaalf (12) maanden nadat een professional door INSPECTRON aan haar is voorgesteld, en een opdracht niet tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de professional.

16.3  Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan INSPECTRON verschuldigde, onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van 30.000,­ euro, maar laat de mogelijkheid van INSPECTRON om volledige schadevergoeding te eisen onverlet.

16.4  Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwoordelijk en aansprakelijk voor (in)direct met haar gelieerde ondernemingen.

17 Aansprakelijkheid en vrijwaring

17.1  Indien INSPECTRON aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

17.2  Elke eventuele aansprakelijkheid van INSPECTRON is beperkt tot het bedrag waarvoor INSPECTRON is verzekerd en zal nimmer meer belopen dan het bedrag dat met de opdracht is verschuldigd of zou zijn en beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, met dien verstande dat de schadevergoedings-verplichting van INSPECTRON zich niet uitstrekt tot bedrijfsschade en andere indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat INSPECTRON in het kader van de opdracht in de laatste maand vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.

17.3  INSPECTRON is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van INSPECTRON aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan INSPECTRON toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

17.4  INSPECTRON is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de professional toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.

17.5  Opdrachtgever vrijwaart INSPECTRON voor iedere aansprakelijkheid van INSPECTRON die direct  of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen die de professional toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.

17.6  INSPECTRON is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de professional met opdrachtgever of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.

17.7  Opdrachtgever vrijwaart INSPECTRON voor iedere aansprakelijkheid van INSPECTRON die direct of indirect voortvloeit uit verbintenissen die de professional is aangegaan met opdrachtgever en/of derden, ongeacht of hiervoor door opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.

17.8  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens INSPECTRON en de door INSPECTRON bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken hulppersonen één (1) jaar.

18. Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden van opdrachtgever

18.1 Opdrachtgever zal aan INSPECTRON alle voor de uitvoering van INSPECTRON’s werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

19. Overdracht van rechten en verplichtingen

19.1 Het is INSPECTRON toegestaan de in enige overeenkomst met opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van INSPECTRON worden overgedragen, dient INSPECTRON opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. INSPECTRON is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

19.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van INSPECTRON.

20. Uitoefening van opschortings-, ontbindings- en vernietigingsrechten door INSPECTRON

20.1 Indien INSPECTRON op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn en hadden moeten zijn, in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings- en/of een vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is INSPECTRON niet gehouden tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

21 Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter

21.1  Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. Voor zover de nationale rechtsregels niet dwingend anders voorschrijven, zullen alle geschillen tussen partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, ofwel de anders op grond van nationale rechtsregels bevoegde rechter.

Contactgegevens:

INSPECTRON camera inspections BV
Binnendelta 15a
1261 WZ  Blaricum
Nederland

Tel: +31 (0)35 526 75 35
info@inspectron.nl
www.inspectron.nl / www.inspectron.eu
KvK Gooi en Eemland ∙ 58032851
BTW nummer ∙ NL 8528.42.910.B01
EORI nummer ∙ NL 852842910

Unsere Kunden